Google reCAPTCHA

reCAPTCHA 保护您免受垃圾用户和其他类型的自动滥用。当允许游客发帖时,它使主题和帖子编辑器变得安全,还保护登录和注册表单免受垃圾邮件攻击。wpForo 内置了 reCAPTCHA 版本2,“我不是机器人”复选框。

如果您使用多论坛系统(您有多个论坛页面),您可以在顶部的 wpForo 菜单部分找到 Google reCAPTCHA 设置:
  • 单个论坛: 仪表盘 > wpForo > 设置 > Google reCAPTCHA
  • 多个论坛: 仪表盘 > wpForo > 设置 > Google reCAPTCHA

reCAPTCHA API 密钥(版本2,“我不是机器人”复选框)

要开始使用 reCAPTCHA,您需要为您的网站注册 API 密钥对。 在此处注册您的网站并获取 API 密钥?

wpForo reCAPTCHA Keys  wpForo reCAPTCHA Keys 2

wpForo reCAPTCHA Keys 3  wpForo reCAPTCHA Keys 4